محصولات

یونا نرمال

Normal Yuna

یونا شاهانه

Momtaz Yuna

یونا رویال

Royal Yuna

یونا با مغز گردو

Yuna dates with fillings Walnut

یونا با مغز پسته

Yuna dates with fillings pistachios   

یونا بدون هسته

Yuna dates without stone

یونا حبه

Cube – like Yuna dates

خرمای یونا بدون هسته باکنجد

Yuna dates with fillings Sesame

یونا با پودرنارگیل

Yuna dates with fillings Coconut powder